Kiểm tra chính trị, C lại không đi học.Nhớ C
Thứ 6. kiểm tra vẽ kỹ thuật, C đi trễ, may wá, C làm kịp... hjhj.
dạo này C nghĩ nhìu quá, không biết C làm j` nữa.