Ban nick cậu ba

lí do
: chat sex trên sb

Thời hạn :10 ngày

Bằng chứng
:

cậu ba: chat sex y ! pùn quá !
Tái phạm :

ban nick vĩnh viễn