Diễn đàn này chứa nhiều chuyện riêng tư của các thành viên, mod cần cho họ xóa bài tùy thích nếu muốn. Không nên giới hạn có thể làm hại tới cuộc sống của người khác.