TuDongHoa24.com cung cấp PLC Omron CP1E, CP1L, CP1H
Liên hệ:

Tel: 08.2220 3781
Fax: 08. 2220 2210
Email: [email protected]
Địa chỉ: 4 Nguyễn Đình Chiểu, Q1, HCM
website: www.tudonghoa24.com
Yahoo Messenger:
tudonghoa24_1
tudonghoa24_2
tudonghoa24_3
tudonghoa24_4
tudonghoa24_5
tudonghoa24_6
tudonghoa24_7
tudonghoa24_8

--------------------------------------------------------------------
Danh sách PLC Omron CP1E, CP1L, CP1H TuDongHoa24.com cung cấp
CP1E-E10DR-A
CP1E-E10DR-D
CP1E-E10DT1-A
CP1E-E10DT1-D
CP1E-E10DT-A
CP1E-E10DT-D
CP1E-E14DR-A
CP1E-E20DR-A
CP1E-E30DR-A
CP1E-E40DR-A
CP1E-N14DR-A
CP1E-N14DR-D
CP1E-N14DT1-A
CP1E-N14DT1-D
CP1E-N14DT-A
CP1E-N14DT-D
CP1E-N20DR-A
CP1E-N20DR-D
CP1E-N20DT1-A
CP1E-N20DT1-D
CP1E-N20DT-A
CP1E-N20DT-D
CP1E-N30DR-A
CP1E-N30DR-D
CP1E-N30DT1-A
CP1E-N30DT1-D
CP1E-N30DT-A
CP1E-N30DT-D
CP1E-N40DR-A
CP1E-N40DR-D
CP1E-N40DT1-A
CP1E-N40DT1-D
CP1E-N40DT-A
CP1E-N40DT-D
CP1E-N42DT-D-VLS
CP1E-N42DT-D-VLS1
CP1E-N60DR-A
CP1E-N60DR-D
CP1E-N60DT1-A
CP1E-N60DT1-D
CP1E-N60DT-A
CP1E-N60DT-D
CP1E-NA20DR-A
CP1E-NA20DT1-D
CP1E-NA20DT-D
CP1H-X40DR-A
CP1H-X40DT1-D
CP1H-X40DT-D
CP1H-XA40DR-A
CP1H-XA40DT1-D
CP1H-XA40DT-D
CP1H-Y20DT-D
CP1L-L10DR-A
CP1L-L10DR-D
CP1L-L10DT1-D
CP1L-L10DT-A
CP1L-L10DT-D
CP1L-L14DR-A
CP1L-L14DR-D
CP1L-L14DT1-D
CP1L-L14DT-A
CP1L-L14DT-D
CP1L-L20DR-A
CP1L-L20DR-D
CP1L-L20DT1-D
CP1L-L20DT-A
CP1L-L20DT-D
CP1L-M30DR-A
CP1L-M30DR-D
CP1L-M30DT1-D
CP1L-M30DT-A
CP1L-M30DT-D
CP1L-M40DR-A
CP1L-M40DR-D
CP1L-M40DT1-D
CP1L-M40DT-A
CP1L-M40DT-D
CP1L-M60DR-A
CP1L-M60DR-D
CP1L-M60DT1-D
CP1L-M60DT-A
CP1L-M60DT-D

-----------------------------------------------
Liên hệ:

Tel: 08.2220 3781
Fax: 08. 2220 2210
Email: sales[email protected]
Địa chỉ: 4 Nguyễn Đình Chiểu, Q1, HCM
website: www.tudonghoa24.com