TuDongHoa24.com cung cấp PLC Omron CPM1A CPM2A CPM2B CPM2C CQM1
Liên hệ:

Tel: 08.2220 3781
Fax: 08. 2220 2210
Email: [email protected]
Địa chỉ: 4 Nguyễn Đình Chiểu, Q1, HCM
website: www.tudonghoa24.com
Yahoo Messenger:
tudonghoa24_1
tudonghoa24_2
tudonghoa24_3
tudonghoa24_4
tudonghoa24_5
tudonghoa24_6
tudonghoa24_7
tudonghoa24_8

--------------------------------------------------------------------
Danh sách PLC CPM1A, CPM2A TuDongHoa24.com cung cấp

CPM1A-10CDR-A-V1
CPM1A-10CDR-D-V1
CPM1A-10CDT1-A-V1
CPM1A-10CDT1-D-V1
CPM1A-10CDT-A-V1
CPM1A-10CDT-D-V1
CPM1A-20CDR-A-V1
CPM1A-20CDR-D-V1
CPM1A-20CDT1-A-V1
CPM1A-20CDT1-D-V1
CPM1A-20CDT-A-V1
CPM1A-20CDT-D-V1
CPM1A-20EDR1
CPM1A-20EDT
CPM1A-20EDT1
CPM1A-30CDR-A-V1
CPM1A-30CDR-D-V1
CPM1A-30CDT1-A-V1
CPM1A-30CDT1-D-V1
CPM1A-30CDT-A-V1
CPM1A-30CDT-D-V1
CPM1A-40CDR-A-V1
CPM1A-40CDR-D-V1
CPM1A-40CDT1-A-V1
CPM1A-40CDT1-D-V1
CPM1A-40CDT-A-V1
CPM1A-40CDT-D-V1
CPM1A-40EDR
CPM1A-40EDT
CPM1A-40EDT1
CPM1A-8ED
CPM1A-8ER
CPM1A-8ET
CPM1A-8ET1
CPM1A-AD041
CPM1A-DA041
CPM1A-DRT21
CPM1A-MAD01 -NL
CPM1A-MAD11
CPM1A-PRT21
CPM1A-SRT21
CPM1A-TS001
CPM1A-TS002
CPM1A-TS101
CPM1A-TS101-DA
CPM1A-TS102
CPM1-CIF01
CPM1-CIF11
CPM1-EMU01-V1 -NL
CPM2A-20CDR-A
CPM2A-20CDR-D
CPM2A-20CDT1-D
CPM2A-20CDT-D
CPM2A-30CDR-A
CPM2A-30CDR-D
CPM2A-30CDT1-D
CPM2A-30CDT-D
CPM2A-40CDR-A
CPM2A-40CDR-D
CPM2A-40CDT1-D
CPM2A-40CDT-D
CPM2A-60CDR-A
CPM2A-60CDR-D
CPM2A-60CDT1-D
CPM2A-60CDT-D
CPM2A-BAT01
CPM2AH-60CDR-A
CPM2B-32C1D1T-D12
CPM2B-32C1DR-D
CPM2B-32C1DT-D
CPM2B-32C2D1T-D12
CPM2B-32C2DR-D
CPM2B-32C2DT-D
CPM2B-32ED1T
CPM2B-32EDR
CPM2B-32EDT
CPM2B-40C2DR-D
CPM2B-40EDR
CPM2B-64EDT
CPM2B-ATT01
CPM2B-CN601
CPM2B-MAD21
CPM2B-MAD42
CPM2B-MAD63
CPM2B-S001M-DRT-V1
CPM2C-10C1DR-D
CPM2C-10C1DR-D(Q)
CPM2C-10C1DT1C-D
CPM2C-10C1DT1C-D(Q)
CPM2C-10C1DT1M-D
CPM2C-10C1DT1M-D(Q)
CPM2C-10C1DTC-D
CPM2C-10C1DTC-D(Q)
CPM2C-10C1DTM-D
CPM2C-10C1DTM-D(Q)
CPM2C-10CDR-D
CPM2C-10CDR-D(Q)
CPM2C-10CDT1C-D
CPM2C-10CDT1C-D(Q)
CPM2C-10CDT1M-D
CPM2C-10CDT1M-D(Q)
CPM2C-10CDTC-D
CPM2C-10CDTC-D(Q)
CPM2C-10CDTM-D
CPM2C-10CDTM-D(Q)
CPM2C-10EDR
CPM2C-10EDR(Q)
CPM2C-16EDC
CPM2C-16EDC(Q)
CPM2C-16EDM
CPM2C-16EDM(Q)
CPM2C-16ET1C
CPM2C-16ET1C(Q)
CPM2C-16ET1M
CPM2C-16ET1M(Q)
CPM2C-16ETC
CPM2C-16ETC(Q)
CPM2C-16ETM
CPM2C-16ETM(Q)
CPM2C-20C1DR-D
CPM2C-20C1DR-D(Q)
CPM2C-20C1DT1C-D
CPM2C-20C1DT1C-D(Q)
CPM2C-20C1DT1M-D
CPM2C-20C1DT1M-D(Q)
CPM2C-20C1DTC-D
CPM2C-20C1DTC-D(Q)
CPM2C-20C1DTM-D
CPM2C-20C1DTM-D(Q)
CPM2C-20CDR-D
CPM2C-20CDR-D(Q)
CPM2C-20CDT1C-D
CPM2C-20CDT1C-D(Q)
CPM2C-20CDT1M-D
CPM2C-20CDT1M-D(Q)
CPM2C-20CDTC-D
CPM2C-20CDTC-D(Q)
CPM2C-20CDTM-D
CPM2C-20CDTM-D(Q)
CPM2C-20EDR
CPM2C-20EDR(Q)
CPM2C-24EDT1C
CPM2C-24EDT1C(Q)
CPM2C-24EDT1M
CPM2C-24EDT1M(Q)
CPM2C-24EDTC
CPM2C-24EDTC(Q)
CPM2C-24EDTM
CPM2C-24EDTM(Q)
CPM2C-32CDT1C-D
CPM2C-32CDT1C-D(Q)
CPM2C-32CDT1M-D
CPM2C-32CDT1M-D(Q)
CPM2C-32CDTC-D
CPM2C-32CDTC-D(Q)
CPM2C-32CDTM-D
CPM2C-32CDTM-D(Q)
CPM2C-32EDT1C
CPM2C-32EDT1C(Q)
CPM2C-32EDT1M
CPM2C-32EDT1M(Q)
CPM2C-32EDTC
CPM2C-32EDTC(Q)
CPM2C-32EDTM
CPM2C-32EDTM(Q)
CPM2C-8EDC
CPM2C-8EDC(Q)
CPM2C-8EDM
CPM2C-8EDM(Q)
CPM2C-8ER
CPM2C-8ER(Q)
CPM2C-8ET1C
CPM2C-8ET1C(Q)
CPM2C-8ET1M
CPM2C-8ET1M(Q)
CPM2C-8ETC
CPM2C-8ETC(Q)
CPM2C-8ETM
CPM2C-8ETM(Q)
CPM2C-BAT01
CPM2C-CIF01-V1
CPM2C-CIF01-V1(Q)
CPM2C-CIF11
CPM2C-CIF11(Q)
CPM2C-CIF21
CPM2C-CIF21(Q)
CPM2C-CN111
CPM2C-MAD11
CPM2C-MAD11(Q)
CPM2C-PA201
CPM2C-S100C
CPM2C-S100C(Q)
CPM2C-S100C-DRT
CPM2C-S100C-DRT(Q)
CPM2C-S110C
CPM2C-S110C(Q)
CPM2C-S110C-DRT
CPM2C-S110C-DRT(Q)
CPM2C-S110C-DRT-NI
CPM2C-S110C-DRT-NI(Q)
CPM2C-SRT21
CPM2C-SRT21(Q)
CPM2C-TS001
CPM2C-TS001(Q)
CPM2C-TS101
CPM2C-TS101(Q)
CQM1-AD041
CQM1-AD042
CQM1-ARM21
CQM1-B7A02
CQM1-B7A03
CQM1-B7A12
CQM1-B7A13
CQM1-B7A21
CQM1-CIF01
CQM1-CIF02
CQM1-CIF11
CQM1-DA021
CQM1-DA022
CQM1-DRT21
CQM1-G7M21
CQM1-G7N01
CQM1-G7N11
CQM1H-ABB21
CQM1H-AVB41
CQM1H-CIF12
CQM1H-CLK21
CQM1H-CPU11
CQM1H-CPU11-NL
CQM1H-CPU21
CQM1H-CPU21-NL
CQM1H-CPU51
CQM1H-CPU51 -NL-
CQM1H-CPU61
CQM1H-CTB41
CQM1H-CTB41 -NL-
CQM1H-IC101
CQM1H-II101
CQM1H-MAB42
CQM1H-ME16K
CQM1H-ME16R
CQM1H-PLB21
CQM1H-PRO01-E
CQM1H-SCB41
CQM1H-TER01
CQM1-IA121
CQM1-IA221
CQM1-ID111
CQM1-ID112
CQM1-ID112(Q)
CQM1-ID211
CQM1-ID212
CQM1-ID213
CQM1-ID214
CQM1-ID214(Q)
CQM1-IPS01
CQM1-IPS02
CQM1-LK501
CQM1-ME04K
CQM1-ME04R
CQM1-ME08K
CQM1-ME08R
CQM1-MP08K
CQM1-MP08R
CQM1-OA221
CQM1-OA222
CQM1-OC221
CQM1-OC222
CQM1-OC224 -NL
CQM1-OD211
CQM1-OD212
CQM1-OD213
CQM1-OD214
CQM1-OD215
CQM1-OD216 -NL
CQM1-PA203
CQM1-PA206
CQM1-PA216
CQM1-PD026
CQM1-PRO01-E
CQM1-PRT21
CQM1-SF200
CQM1-SRM21-V1
CQM1-TC001
CQM1-TC002
CQM1-TC101
CQM1-TC102
CQM1-TC201
CQM1-TC202
CQM1-TC203
CQM1-TC204
CQM1-TC301
CQM1-TC302
CQM1-TC303
CQM1-TC304


-----------------------------------------------
Liên hệ:

Tel: 08.2220 3781
Fax: 08. 2220 2210
Email: [email protected]
Địa chỉ: 4 Nguyễn Đình Chiểu, Q1, HCM
website: www.tudonghoa24.com