nhờ các bacr chỉ dẫn cho em cách up ảnh lên web với