www.TungKinh.com - Đồng Thanh Tương Ứng, Đồng Khí Tương Cầu

Chùa Tụng Kinh Thời lượng Giờ bắt đầu (Giờ VN) Tham_gia: 1. Kinh A Di Đà 44 phút Từ phút 01 đến phút 44 của mỗi giờ 84000vị 2. Kinh Phổ Môn 97 phút 0h 2h 4h 6h 8h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 84000vị 3. Kinh Dược Sư 78 phút 1h, 3h, 5h, 7h, 9h, 11h, 13h, 15h, 17h, 19h, 21h, 23h 84000vị 4. Kinh Địa Tạng 232 phút 1h, 5h, 9h, 13h, 17h, 21h 84000vị 5. Kinh Pháp Hoa - 28 Phẩm. Ngày 1 phẩm 1,..., ngày 28 phẩm 28 84000vị 6. Kinh Vô Lượng Thọ - Ngày 1-10: Phẩm 1 đến Phẩm 17
Ngày 11-20: Phẩm 14 đến Phẩm 38
Ngày 21 trở đi: Phẩm 18 đến Phẩm 39-48
84000vị 7. Kinh Vu Lan 71 phút 1h, 3h, 5h, 7h, 9h, 11h, 13h, 15h, 17h, 19h, 21h, 23h 84000vị 8. Kinh Từ Bi Thủy Sám 3h 9 phút 0h, 4h, 8h, 12h, 16h, 20h 84000vị 9. Đại Bi Thần Chú 8 phút Phát liên tục 84000vị 10. Bát Nhã Tâm Kinh
- Vãng Sanh Thần Chú 8 phút Phát liên tục 84000vị