?
Quote Nguyên văn bởi bombomyeuquy Xem bài viết
VÁY CH?NG N?NG MOBISUN – NG?I GÌ DI?N VÁY GI?A NGÀY HÈ


N?i ti?p s? ra d?i c?a dòng s?n ph?m ÁO CH?NG N?NG TH?I TRANG cùng s? mong m?i c?a ch? em ph? n? v? m?t s?n ph?m giúp các ch? em ua thích m?c váy và zuýp, Công ty th?i trang ONLINE FASHION dã cho ra d?i s?n ph?m váy ch?ng n?ng th?i trang v?i ki?u dáng trang nhã, n? tính trên ch?t li?u Jeans.


Ý tu?ng cho s?n ph?m VÁY CH?NG N?NG TH?I TRANG là t? nh?ng bông hoa tulip v?i nh?ng cánh hoa x?p ch?ng lên nhau. Thân váy du?c thi?t k? x?p ch?ng 2 l?p, chi?u dài d? d? che toàn b? ph?n chân cho các ch? em khi di xe máy. Ch?t li?u c?a s?n ph?m này là Jeans v?a có d? dày d? ch?ng ch?i v?i ánh n?ng m?t tr?i, v?a ch?a thành ph?n ch?t cotton th?m hút m? hôi, không gây c?m giác n?ng nóng khi di du?ng. Váy ch?ng n?ng th?i trang MOBISUN du?c thi?t k? v?i c?p váy to, hai hàng cúc trang trí th?i trang và cung r?t ch?c ch?n d? gi? cho ch? em không b? xê d?ch váy ch?ng n?ng khi d?ng l?i hay ng?i lên xe. Ph?n thân váy ch?ng n?ng có chi?u dài d?n qua m?t cá chân, d?m b?o che du?c toàn b? ph?n chân cho các ch? em khi di?n nh?ng chi?c váy ua thích c?a mình di d?n công s?. Ði?m ti?n l?i c?a thi?t k? dáng váy ch?ng n?ng này là hai tà x?p ch?ng lên nhau theo hình cánh hoa tulip, mang l?i c? d?ng d? dàng mà v?n c?c k? th?i trang và th?m m?.

Ph?n thân sau váy ch?ng n?ng du?c thi?t k? c?p chun, giúp ch? em không có c?m giác khó ch?u ? vùng b?ng d?ng th?i cung là m?t di?m nh?n cho chi?c váy này, t?o v? n? tính và trang nhã cho s?n ph?m. Ph?n chân váy sau du?c x? cao giúp tang cu?ng tính ti?n l?i trong c? d?ng c?a các ch? em khi tham gia giao thông trên du?ng.

Chi ti?t thêm v? s?n ph?m Váy ch?ng n?ng th?i trang MOBISUN:

Giá bán: 230.000 d?ng. Gi?m 10% cho nh?ng don hàng t? 3 s?n ph?m tr? lên.

Nh?n bán buôn v?i m?c giá uu dãi.
Xin hãy liên h? v?i chúng tôi theo s? hotline

Công ty TNHH Online Fashion:

385 Khuong Trung – Thanh Xuân – Hà N?i

Hotline: 0435 683 642

Or Ðoàn Huong Giang – 0983 999 886 – Email: [email protected]

Yahoo: gianghsb – Skype: giangdoan82
Website: www.onlinefashion.vn
Chi nhánh mi?n Nam:
Bán l? và phân ph?i liên h?:

Võ Hoàng Châu Vy: 0944 426 473
Email: [email protected] – Yahoo: bibobu_vn

Vo Hoang Chau Vy: 0944 426 473 email [email protected]