English

A sex and drug addicted young man is forced into a Christian-run ministry in an attempt to cure him of his "gay affliction", where instead he is faced with the truth in his heart and spirit.

Tiếng Việt

Một chàng trai trẻ bị nghiện rượu và tình dục bị ép buộc làm linh mục để chữa trị anh ta khỏi "cái ách làm gay", nhưng từ đó anh ta lại đối mặt với sự thật đến từ trái tim và tâm hồn của mình.
Links download