Đó là một chiều lòng tôi man mác, hình ảnh em về cùng với gió mưa. Gió mưa vẫy vùng làm trời thu xao động, em chẳng làm gì hồn tôi vẫn say sưa...