Mjnh can tjm cac truyen ngan gon, vao thang... van de!!! daj dong taj ton tjen lam. truyen kich thjch nha. truyen đốj thoạj thj tam dc. truyen ke thj cang tot. thank cac ban nhjeu