Post: Big Brother 9 James Zinkand
User: ed_bamboo
Infraction: Spam
Points: 10

Administrative Note:
Spam

Message to User:
Tái phạm lần 2, tiển bạn lên đường 3 ngày.

Original Post:
fhhfhdfnhgvn vgn fcfb fcb cdzgbdcb cv vvnv