he he đi học võ lam gì để khổ cái thân mà sướng con cu