:c11:hihi út ở bmt nèk mún làm wen vs cả nhà
là thành viên mới có gì mong a chịđiển đàn giúp đở nèk
ai ở bmt mún làm wen pm yh út nhék
yh :be_ut_onljne_bmt_93
sdt:01885567576