hiện tại lee ở hốc môn ...q.12 nà :) yahoo cũa lee là lee_wan_luv
aj wan tâm thì add zô tám choy :)) :))