TP Hồ Chí Minh, Bán Gừng, Nghệ (bột, tươi,khô, cắt lát)01654662912, 0902351898 c.huong