nhok 16t cần tìn ox tủi từ 19-20
nhok ở Hà Tiên mún mần wen thì add nick này nha
nhoxred_lonely.