Ban cac loai phim nam VS nam va nam VS nu.Gia ca phai chang,phuong thuc thanh toan nhanh gon,co the giao tan noi neu o trung tam thanh pho.Lien lac so 0935799981 gap Vinh co ca DVD va VCD ::) ::)