Sao không cho coi phim online luôn đi. Có nhiều công đoạn phiền phức quá... :tongue: