phần 1 là cha sứ nhìn trộm 5 anh fuck va sục

phần 2 là sau khi làm rớt cái mũ được 2 anh lính phát hiện và đem xe hơi chở đi ............