Đây là box Thơ vì thế tất nhiên sẽ post thơ rồi, nhưng yêu cầu mọi người hãy post những bài thơ có nội dung "trong sáng" ^.^ và "tình cảm" ^.^.

Nghiêm cấm post những bài thơ có nội dung thiếu lành mạnh và có tư tưởng chống đối.

Nếu thơ bạn sáng tác hãy ghi Cret là
Wrote by me.
Nếu thơ bạn sưu tầm yêu cầu ghi tên tác giả vào nhé.

Cuối cùng là phần Tiêu đề:
[Tên bài thơ] [Tác giả]

Mong mọi người tuân thủ.

Thân