LẬP ĐTM, LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

www.xaydungduan.com
www.ketoanclub.com
www.taichinhketoan.com.vn
www..vn

Trong những năm gần đây, công chúng ngày càng quan tâm đến các vấn đề môi trường, đến phát triển bền vững và cải tiến phương thức quản lý phát triển sao cho hài hòa với lợi ích môi trường.

Đánh giá tác động MT/môi trường chiến lược/Đề án bảo vệ MT
Đánh giá môi trường chiến lược - Hướng dẫn và tiếp cận
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC
DANH MỤC DỰ ÁN PHẢI LẬP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MT
Đánh giá tác động môi trường dưới góc độ quản lý
Đánh giá tác động môi trường dưới góc độ chủ dự án
Đánh giá Tác động Môi trường (EIA) và các Chính sách Bảo vệ Môi trường
Quyết định phê chuẩn Báo cáo đánh giá tác động môi trường


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
158 Nguyễn Văn Thủ, PDakao, Q1, HCM
www.taichinhketoan.com.vn
0903 034 381
[color=navy]Nơi bắt đầu của những thành công vượt bậc