Một vài tấm khác nữa:
Channing Tatum 1
Channing Tatum 2
Channing Tatum 3