Lúc đầu mình có thấy phim " đang chơi gái bị trai chơi" nhưng giờ bị xóa rồi, nên muốn xin lại, có ai cho minh với! cảm ơn