mong dc mọi người chia sẽ chút kinh nghiệm.
http:///1CrCr
http:///1CrDS
http:///1CrDh
http:///1CrDy