đây là lần dầu em tập load bài , cũng là hình của em, tuy nho nhưng em cugn cho anh em voi may bro nhan xet dum, dừng ché
http:///1C3HB
http:///1C3Hs
http:///1C3IY
http:///1C3J8
http:///1C3Jl