chắc dài 9inches. xem là biết

http://pyramidfiles.com/e2ypdsr2yiwk/dytefde.mp4.html