Anh này người VN đang xả buồn và bị quay lại lun :c10:

http://pyramidfiles.com/dty33ofh8zzs/te_bay.flv.html