Đơn giản chỉ muốn làm box thêm phong phú và bỏ đi từ "Ngại" đối với box Hot Boy,post hình lạnh mạnh,không mong muốn gì hơn.
http:///12BG0
http:///12BGs
http:///12BHP