Bạn nào có phim của OTB post dùm cho mình xem ké với... Mình thích mấy phim của OTB.... Thank you so much.