Một thể loại âm nhạc hát bể cái ly, nhàu vô mà thưởng thức bà kon...