- Kích thước không quá 200x200 pixels.
- Không vi phạm nội quy của VNStuds forum. (xem nội quy tại đây: viewtopic.php?f=2&t=5)