MU H?a Long - Season 2 Full


Noi H?i T? C?a Nh?ng Game Th?Chính th?c m? c?a vào h?i 10h ngày (15/12/2010)

Website: http://muhoalong.net
Di?n dàn: http://muhoalong.net/diendan
Th? lo?i : MMORPG
Server: Season 2 full
Client: 1.02h Webzen
Antihack: MuGuard Premium

•Exp : 200x
•Drop : 30%

Gi?i thi?u v? s? thành l?p MU H?a Long Season 2


MU H?a Long chính th?c Open vào h?i 10h ngày 15/12/2010
Sau 1 th?i gian chu?n b? k? lu?ng MU - H?a Long ra phiên b?n Season 2 full cung du?c ra m?t .
V?i d?i ngu BQT qu?n lý Game chuyên nghi?p mang d?n m?t Mu Online Th?c S? h?p d?n t?i Vi?t Nam .
Tính nang Server :
+ New Event :
- Season 2 Event : Swamp of Peace Event,ImperialGuardian Event, DoubleGoer Event, ...
- Custom Event : BlueEvent, BossAttack, GreenEvent, XMasEvent, SkyEvent, HappyHourEvent, HitAndUpEvent, ...
- Common Event : H?n Nguyên Lâu, Huy?t Lâu, Qu?ng Tru?ng Qu?, Tháp Tinh Luy?n, Pháo Ðài Sói, Công Thành Chi?n, Boss Hoàng Kim, Binh Ðoàn Phù Th?y, ...
- GM Event : Ð?i Chi?n H?n Nguyên Lâu, Ð?i Chi?n Binh Ðoàn Phù Th?y, S? M?nh Anh Hùng, Con Ðu?ng Máu, X? S? Th? Ðô, Gi?i C?u Công Chúa, Theo Dòng S? Vi?t, Ð?u Tru?ng Vulcanus, Truy Tìm Sát Th?, Bóng Ðá LEAGUE, Ðua Sói Tinh, Ðua Ng?a, Boi L?i ...+ New Item :

- Devil Square Ticket : Vé tham gia Qu?ng Tru?ng Qu? 10 l?n.
- Blood Castle Ticket : Vé tham gia Huy?t Lâu 10 l?n.
- Kalima Ticket : Vé tham gia Kalima 10 l?n.
- Ng?c t? l? : Tang 1% kh? nang nâng c?p d? thành công.
- Th? bài Chaos, th? bài may m?n, th? bài Vàng : Ð?i v?t ph?m t?i NPC (130,145) Lorencia.
- Các v?t ph?m khác : Bùa h?i sinh, bùa b?o h?, bùa may m?n, bùa tang Exp, ...Mu - H?a Long Open là noi h?i t? c?a các game th? Và mang d?n cho game th? 1 sân choi công b?ng, h?p d?n v?i tiêu trí


Ni?m Ðam Mê Vô T?n

MU H?a Long s? d?ng h? th?ng Server Season 2 full
Ch?c h?n c?ng d?ng Game th? Vi?t nam không còn xa l? gì v?i phiên b?n m?i nh?t c?a Webzen này. Tuy nhiên, d?n v?i MU H?a Long b?n du?c khám phá nh?ng vùng d?t m?i, nh?ng b?n d? du?c m? r?ng hon. S? không nhu qu?ng cáo, b?n hãy cùng chúng tôi d?n Kanturu Islan tham quan 1 lu?t v? mi?n d?t này t?i dây
H? th?ng Event full Season 2, nh?ng b?n d?, tuy?t chiêu, quái v?t và h? th?ng items m?i h?t s?c phong phú c?a MU H?a Long Season 2 full
Ð?n v?i H?a Long , b?n v?n du?c dua Top mà không h? ph?i ch?u m?t áp l?c nào v? dua Top.
? MU H?a Long, khi b?n Reset du?i 300 l?n, b?n du?c Reset không gi?i h?n s? l?n RS trong ngày, sau khi b?n reset trên 300 l?n, chúng tôi s? kh?ng ch? s? l?n RS trong ngày là 7 l?n. V?i di?m kinh nghi?m chúng là 200 EXP (chua k? EXP thu?ng theo Map, Event, ...), b?n ch? c?n train kho?ng 5 ti?ng là dã hoàn thành xong 7 l?n RS trong ngày, hoàn thành nghia v? dua TOP, d? quay l?i v?i nh?ng "nhi?m v?" hàng ngày, v?i công vi?c , v?i b?n bè, v?i gia dình, ....
N?u không, b?n cung có th? giành th?i gian th?a d? san Boss, PK, ..... mà không h? ph?i lo t?t TOP.

Và còn nhi?u, nhi?u n?a nh?ng ý tu?ng thông minh và táo b?o du?c s? d?ng MU H?a Long , b?n hãy dang ký và cùng chúng tôi khám phá nh?ng di?u m?i m? ? m?t Game Online lâu d?i và c? di?n nhung không kém ph?n h?p d?n c?a MU.
Chúng tôi s? dành ra 10 ngày cho anh em tr?i nghi?m và cùng nhau test l?i tru?c khi chúng ta chính th?c bu?c vào giai do?n Close Beta.

Th?i gian th? nghi?m t? 5/10 d?n 10h ngày 15/12/2010

Trong th?i gian dang ký choi th? nghi?m, khi t?o nhân v?t m?i, b?n du?c t?ng ngay 2 t? Zen, 100 l?n Reset và 400 level.

Liên H? ( Hotline ) : 01205.022.027 (18/24)
H? tr? support qua yahoo :
[email protected]

[email protected]
[email protected]
[email protected]

Trong quá trình tham gia MU H?a Long, n?u g?p khó khan hay th?c m?c, b?n hãy liên h? tr?c ti?p v?i chúng tôi b?ng Support qua Yahoo ho?c chúng ta cùng th?o lu?n trên di?n dàn. BQT cam k?t s? h? tr? game th? 1 cách t?t nh?t .