Lạ lắm ..... đêm ngày không sống gần nhau
nhưng lại khăng khít ngàn năm ..... như triệu đôi lứa trần gian ......Lạ lắm ........