Có ai ở Malay không, có gì liên lạc qua yahoo nhé: [email protected]