Cấp sổ đỏ cho cá nhân, hộ gia đình mua nhà ở xã hội

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức giao, bán nhà, đất tái định cư hoặc tổ chức bán nhà ở xã hội có trách nhiệm: Nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận thay hộ gia đình, cá nhân được mua nhà ở xã hội hoặc được giao nhà ở, đất ở tài định cư tại Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội;

Bước 2: Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội có trách nhiệm:

- Thực hiện việc kiểm tra giấy tờ pháp lý trong hồ sơ (Trường hợp cần thiết thì gửi phiếu lấy kiến của cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, công trình xây dựng; khi nhận được phiếu lấy ý kiến, cơ quan quản lý nhà ở, công trình xây dựng có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội);

- Kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nếu phù hợp với bản vẽ quy hoạch xây dựng chi tiết của dự án đầu tư đã được duyệt và phù hợp với bản vẽ hoàn công công trình đã được duyệt (nếu có) thì chỉnh lý bản đồ địa chính và cấp trích lục bản đồ để cấp Giấy chứng nhận (trường hợp hiện trạng sử dụng đất không phù hợp với bản vẽ quy hoạch xây dựng chi tiết của dự án đã được duyệt và bản vẽ hoàn công công trình đã được duyệt thì gửi kết quả kiểm tra đến cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, công trình xây dựng để xử lý theo quy định của pháp luật);

- Gửi hồ sơ kèm theo trích lục bản đồ địa chính đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện để cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp bên nhận chuyển nhượng là hộ gia đình, cá nhân; xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp của bên chuyển nhượng (nếu có Giấy chứng nhận).

Bước 3: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện có trách nhiệm:

- Lập hồ sơ, viết Giấy chứng nhận gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường để trình UBND quận, huyện, thị xã ký Giấy chứng nhận;

- Gửi số liệu địa chính và tài sản gắn liền với đất đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; nhận thông báo xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan Thuế;

- Sao Giấy chứng nhận để lưu và gửi các cơ quan quản lý nhà nước về tài sản gắn liền với đất; gửi Giấy chứng nhận và thông báo xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan Thuế cho Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội.

Bước 4: Sau khi nhận Giấy chứng nhận, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội có trách nhiệm thông báo cho tổ chức để thông báo cho người được cấp Giấy chứng nhận nộp nghĩa vụ tài chính (thời gian người xin cấp Giấy chứng nhận thực hiện nghĩa vụ tài chính không tính vào thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận);

Khi tổ chức nộp đủ chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người xin cấp Giấy chứng nhận, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội có trách nhiệm, thu giấy tờ gốc về đất, tài sản gắn liền với đất và trao Giấy chứng nhận cho tổ chức để trả cho người được cấp.

2. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội: số 10, Đặng Dung- Ba Đình- Hà Nội;

3. Thành phần số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:


- Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu 01/ĐK- GCN);

- Hộ khẩu thường trú, chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu đối với hộ gia đình, cá nhân trong nước (Bản photocopy);

- Văn bản giao, bán nhà, đất tái định cư của cơ quan có thẩm quyền, biên bản bàn giao mốc giới nhà, đất kèm theo và sơ đồ nhà, đất và các bản sao:

+ Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của bên mua;

+ Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án (Trường hợp không có bản sao quyết định phê duyệt quy hoạch này thì phải có bản sao văn bản chấp thuận tổng mặt bằng của khu đất có nhà ở, công trình xây dựng);

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết:

- Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội có trách nhiệm:

+ Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, thực hiện việc kiểm tra giấy tờ pháp lý trong hồ sơ. Trường hợp cần thiết thì gửi phiếu lấy kiến của cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, công trình xây dựng;

+ Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu lấy ý kiến, cơ quan quản lý nhà ở, công trình xây dựng có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội;

+ Kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nếu phù hợp với bản vẽ quy hoạch xây dựng chi tiết của dự án đầu tư đã được duyệt và phù hợp với bản vẽ hoàn công công trình đã được duyệt (nếu có) thì chỉnh lý bản đồ địa chính và cấp trích lục bản đồ để cấp Giấy chứng nhận; trường hợp hiện trạng sử dụng đất không phù hợp với bản vẽ quy hoạch xây dựng chi tiết của dự án đã được duyệt và bản vẽ hoàn công công trình đã được duyệt thì gửi kết quả kiểm tra đến cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, công trình xây dựng để xử lý theo quy định của pháp luật;

+ Gửi hồ sơ kèm theo trích lục bản đồ địa chính đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện để cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp bên nhận chuyển nhượng là hộ gia đình, cá nhân; xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp của bên chuyển nhượng (nếu có Giấy chứng nhận).

+ Thời hạn giải quyết không quá hai mươi (20) ngày làm việc.

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện có trách nhiệm:

+ Lập hồ sơ, viết Giấy chứng nhận gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường để trình UBND quận, huyện, thị xã ký Giấy chứng nhận;

+ Gửi số liệu địa chính và tài sản gắn liền với đất đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; nhận thông báo xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan Thuế;

+ Sao Giấy chứng nhận để lưu và gửi các cơ quan quản lý nhà nước về tài sản gắn liền với đất; gửi Giấy chứng nhận và thông báo xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan Thuế cho Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội;

+ Thời hạn giải quyết các công việc trên không quá hai mươi ba (23) ngày làm việc (kể cả thời gian cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính).

- Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội có trách nhiệm:

+ Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ khi nhận Giấy chứng nhận, thông báo cho tổ chức để thông báo cho người được cấp Giấy chứng nhận nộp nghĩa vụ tài chính (thời gian người xin cấp Giấy chứng nhận thực hiện nghĩa vụ tài chính không tính vào thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận);

+ Trong thời hạn không quá một (01) ngày làm việc sau khi tổ chức nộp đủ chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người xin cấp Giấy chứng nhận, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thu giấy tờ gốc về đất, tài sản gắn liền với đất và trao Giấy chứng nhận cho tổ chức để trả cho người được cấp.

5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân

6. Cơ quan thực hiện:: Sở Tài nguyên và Môi trường

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:: Giấy chứng nhận

8. Lệ phí:

Thực hiện theo Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 26/11/2011 của UBND thành phố Hà Nội. Trường hợp cấp GCN (chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): Hộ gia đình cá nhân thuộc phường 25.000đ, thuộc khu vực khác 10.000đ; đối với tổ chức 100.000 đ. Trường hợp cấp lại (kể cả cấp lại do hết chõ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất: Hộ gia đình cá nhân thuộc phường 100.000đ, thuộc khu vực khác 50.000đ; đối với tổ chức 500.000đ.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu 01/ĐK- GCN)

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không

11. Cơ sở pháp lý:
- Luật của Quốc hội: Bộ luật Dân sự; Luật Thương mại; Luật Đất đai 2003; Luật xây dựng; Luật nhà ở; Luật Đầu tư; Luật Doanh nghiệp; Luật Công chứng; Luật kinh doanh bất động sản; Luật thuế thu nhập cá nhân; Luật sửa đổi bổ sung một Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai.
- Nghị quyết của Quốc hội số 07/2007/QH12 ngày 12/11/2007;
- Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội: Pháp lệnh Thủ đô; Pháp lênh phí và lệ phí;
- Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội số 1081/NQ-UBTVQH11 ngày 23/02/2007 về việc thành lập đoàn giám sát "việc chấp hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất".
- Nghị định của Chính phủ số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002; số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003; số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006; số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005; số 24/2006/NĐ- CP ngày 06/3/2006; số 92/2005/NĐ-CP ngày 12/7/2005; số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004; số 92/2005/NĐ-CP ngày 12/7/2005; số 17/2006/NĐ- CP ngày 27/01/2006; số 90/2006/NĐ- CP ngày 06/9/2006; số 108/2006/NĐ- CP ngày 22/9/2006; 153/2007/NĐ- CP ngày 15/10/2007; số 100/2008/NĐ-CP; số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009.
- Nghị quyết của Chính phủ số 02/2008/NQ-CP ngày 09/01/2008; số 01/2009/NQ-CP ngày 09/01/2009.
- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007;
- Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số: 05/2006/CT-TTg ngày 22/2/2006; số 24/2007/CT-TTg ngày 01/2007.
- Chỉ thị của Bộ trưởng số 02/2007/CT-BTNMT ngày 19/11/2007; Chỉ thị số 02/2008/CT- BTNMT ngày 04/12/2008;
- Thông tư của Bộ trưởng số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002; 06/2004/TT- BTC ngày 04/02/2004; Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005; số 45/2006/TT- BTC ngày 25/5/2006; số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006; số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007; số 84/2008/TT-BTC; số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009; số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005; số 03/2005/TTLT-BTP- BTNMT ngày 13/6/2006; số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT; 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006; 03/2007/TTLT/BTC-BTP ngày 10/ 01/2007; số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN ngày 21/5/2007; số 36/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 29/4/2008;
- Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội số 23/2008/NĐ-HĐND ngày 12/12/2008 của HĐND thành phố Hà Nội
- Quyết định của UBND thành phố Hà Nội số 10/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009; số 15/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009; số 110/2009/QĐ-UBND ngày 13/10/2009 số 117/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009; số 04/2011/QĐ-UBND ngày 26/11/2011.


TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT - HSLAWS

Địa chỉ: Phòng 901 - Tầng 9 - Tháp A - Tòa nhà Hà Thành - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại VP: 04 3742 6666; Di động: 0905 746 666

Từ khóa liên quan: dịch vụ làm sổ đỏ, dich vu lam so do, thủ tục cấp sổ đỏ, thu tuc cap so do, điều kiện cấp sổ đỏ, dieu kien cap so do, cấp sổ đỏ cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cap so do cho nguoi nhan chuyen nhuong quyen su dung dat, cấp sổ đỏ cho tổ chức sử dụng đất trước ngày 1/7/2004, cap so do cho to chuc su dung dat truoc ngay 01/7/2004, cấp sổ đỏ cho người nước ngoài mua nhà ở chung cư, cap so do cho nguoi nuoc ngoai ma nha o chung cu, cấp sổ đỏ cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cap so do cho nguoi nhan chuyen nhuong quyen su dung dat


Các website có dịch vụ tương tự:
- www.thutucnhadat.info
- www.thutuchanhchinh.info
- www.tuvanphapluat.asia
- www.luatsurieng.vn