{#cover#
Total tracks: 13 | Size: 94.27 MB | Formats: mp3

Album: Sri Narashima Stotravali
Artist: Sri Vidyabhusana
Genre: Bhajan
Date: 2000
Tracklist:
01. 01- Lakshmi Narasimha Dhyanam.- Sri Vidyabhusana - Bhajan (01:09)
02. 02 - Sri Ahobila Narashima Stotra - Sri Vidyabhusana - Bhajan (07:11)
03. 03 - Namaste Narasimhaya - Narasimha Purana - Bhajan (01:13)
04. 04 - Sri Ahobila Narashima Panchamrita Stotra Sri Rama - Bhajan (08:10)
05. 05 - Sri Lakshmi Narasimha Karavalamba Stotra - Sri Vedanta Deshika - Bhajan (05:31)
06. 06 - Dasavatara Stotra (Narasimha Section) - Sri Jayadeva Goswami - Bhajan (07:10)
07. 07 - Sri Lakshmi Narasimha Astaka Sri Yogindra Tirtha - Bhajan (06:53)
08. 08 - Samputa Narasimha Stuti - Sri Vidyabhusana - Bhajan (04:53)
09. 09 - Ugra Narasimha Dhyanam - Sri Vidyabhusana - Bhajan (01:06)
10. 10 - Sri Narasimha Ashtaka - Sri Vijayendra Tirtha - Bhajan (10:36)
11. 11 - Sri Lakshmi Narasimha Astottara Shatanama Stotra - Bhajan (03:09)
12. 12 - Sri Lakshmi Narasimha Mangalam - Sri Srinivasa Yati - Bhajan (06:46)
13. 13 - Sri Narasimha Mangala Navaratna Malika - Sri Vidyabhusana - Bhajan (04:44)