Thu hồi đất, giao đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh

1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Thẩm định hồ sơ sử dụng đất; Phê duyệt bản vẽ cắm mốc giới để phục vụ UBND cấp huyện và chủ đầu tư thực công tác lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết; Ra văn bản hướng dẫn (kèm theo 01 bộ hồ sơ) gửi UBND cấp huyện và chủ đầu tư thực hiện thủ tục thu hồi đấtquyết định thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân.

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ, trình UBND thành phố quyết định thu hồi đất của tổ chức và giao đất, cho thuê đất (sau khi UBND cấp huyện đã có quyết định thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư).

Bước 3: Bàn giao đất, cho chủ đầu tư sau khi hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Bước 4: cấp trích lục bản đồ và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2. Cách thức thực hiện:

- Đơn vị vũ trang nhân dân mua hồ sơ - nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường – lấy phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC- (nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện– lấy phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC tại UBND cấp huyện) - nộp bổ sung hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Khi đến nộp hồ sơ hoặc nhận kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường, cán bộ của Đơn vị vũ trang nhân dân phải có giấy giới thiệu của đơn vị và giấy chứng minh nhân dân.


3. Thành phần số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ ban đầu, bao gồm:

1. Đơn đề nghị giao đất (Mẫu số 03/ĐĐ).

2. Quyết định thành lập của đơn vị vũ trang nhân dân (bản sao công chứng).

3. Văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận địa điểm(bản sao công chứng).

4. Văn bản đề nghị giao đất của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc Thủ trưởng đơn vị được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ủy nhiệm; trích sao Quyết định đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm các nội dung liên quan đến việc sử dụng đất hoặc Quyết định phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

5. Văn bản thoả thuận quy hoạch kiến trúc của Sở Quy hoạch Kiến trúc; Bản vẽ chỉ giới đường đỏ và Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 1/500 hoặc Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Luật Xây dựng và Luật về quy hoạch đô thị.(bản chính).

6. Trích đo địa chính hoặc Bản đồ hiện trạng do đơn vị có tư cách pháp nhân lập tỷ lệ 1/500 theo quy định; (Bản chính).

7. Phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt cùng với Dự án đầu tư;(bản chính).

8. Thông báo thu hồi đất của UBND cấp huyện quy định. (Bản chính).

* Các hồ sơ và kết quả của bước trước làm cơ sở thực hiện bước sau và được chủ đầu tư bổ sung theo các bước như sau:

Bước 1: Thẩm định hồ sơ sử dụng đất; Phê duyệt bản vẽ cắm mốc giới và bàn giao mốc giới, diện tích ngoài hiện trường để làm cơ sở cho UBND cấp huyện và chủ đầu tư thực công tác lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết; Ra văn bản gửi UBND cấp huyện và chủ đầu tư.

9. Phương án cắm mốc giới được đơn vị đo đạc lập. (bản chính).

10. Bản thảo Biên bản bàn giao mốc giới của đơn vị đo đạc.

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ, lập tờ trình UBND thành phố Quyết định.

11. Biên bản xác định mốc giới ngoài hiện trường; xác định diện tích đất cần thu hồi chi tiết cho từng hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, tổ chức đến từng thửa đất thuộc Dự án; diện tích đất thực hiện dự án cụ thể cho từng loại đất. (bản chính).

12. Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết đã được Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện thẩm định theo quy định tại Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của UBND Thành phố;(bản chính).

13. Danh sách các quyết định thu hồi đất (danh sách ghi tên cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư bị thu hồi đất, địa điểm, vị trí, diện tích đất bị thu hồi, số quyết định và tổng diện tích đất thu hồi) do Ủy ban nhân dân cấp huyện lập và các quyết định thu hồi đất của UBND cấp huyện. (đối với trường hợp người bị thu hồi đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) (Bản chính).

Bước 3 và Bước 4: Bàn giao đất, cấp trích lục bản đồGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư sau khi hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

14. Văn bản xác nhận chủ đầu tư đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của UBND cấp huyện (chủ đầu tư nộp bổ sung bản chính).

15. Bản thảo Biên bản bàn giao đất của đơn vị đo đạc.

Ghi chú: đối với trường hợp người bị thu hồi đất chỉ có tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài; không có hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì hồ không có danh mục hồ sơ số 13.

* Số lượng hồ sơ: - 02 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 67 ngày làm việc

Bước 1: Trong 15 (mười năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở thẩm định hồ sơ sử dụng đất; Phê duyệt việc xác định mốc giới đất, đồng thời ra Văn bản gửi UBND cấp huyện; Trong 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ danh mục hồ sơ số 10 và số 11, Sở Tài nguyên tổ chức bàn giao mốc giới, diện tích đất ngoài thực địa.

Bước 2: Trong 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ, lập tờ trình UBND thành phố quyết định thu hồi đất của tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài và giao đất hoặc cho thuê đất; Sau 09 ngày làm việc kể từ ngày trình hồ sơ hợp lệ UBND Thành phố có Quyết định.

Bước 3: Bàn giao đất, cho chủ đầu tư sau khi hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 07 ngày làm việc.

Bước 4: cấp trích lục bản đồGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 22 ngày làm việc

5. Đối tượng thực hiện: Đơn vị vũ trang nhân dân

6. Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường

7. Kết quả thực hiện:

- Bản vẽ Phê duyệt việc xác định mốc giới đất;

- Quyết định thu hồi đất, giao đất;

- Biên bản bàn giao đất;

- Trích lục bản đồ;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

8. Lệ phí:

- Lệ phí thẩm định hồ sơ: 1.000đ/m2 (không thu quá 5 triệu đồng) (theo quyết định số 15/2009/QĐ-UB ngày 09/1/2009 của UBND thành phố.)
- Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính thành phố: 500 đ/m2 (theo quyết định số 37/2009/QĐ-UB ngày 09/01/2009 của UBND thành phố.)
- Lệ phí cấp trích lục bản đồ: 10.000đ/1 bản đối với tổ chức (theo Thông tư số 93/2002/TT-BTC ngày 21/10/2002 của Bộ Tài chính).
- Lệ phí địa chính cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 100.000 đ/GCN(theo Thông tư số 93/2002/TT-BTC ngày 21/10/2002 của Bộ Tài chính).

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn xin giao đất của Đơn vị vũ trang nhân dân (Mẫu số 03/ĐĐ tại Thông tư số 09/2007//TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

10. Cơ sở pháp lý:

- Luật Đất đai năm 2003.
- Luật Xây dựng 2003.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009
- Luật Bảo vệ môi trường;
- Luật Đê điều;
- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 về thi hành Luật Đất đai.
- Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng.
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về Sửa đổi một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần.
- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ về quy định bổ sung về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.
- Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.
- Thông tư số 09/2007/ TT-BTNMT ngày 2/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.
- Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất.
- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.
- Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 của UBND thành phố ban hành quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và thu hồi đất, giao đất làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội.


TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT - HSLAWS

Địa chỉ: Phòng 901 - Tầng 9 - Tháp A - Tòa nhà Hà Thành - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại VP: 04 3724 6666; Di động: 0905 746 666

Từ khóa liên quan: thu hồi đất, giao đất hoặc cho thuê đất với đất đã giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, thu hoi dat, giao dat hoac cho thue dat voi dat da giai phong mat bang thuc hien du an, thu hồi đất, giao đất hoặc cho thuê đất với đất chưa được giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án, thu hoi dat, giao dat hoac cho thue dat voi dat chua duoc giai phong mat bang de thuc hien du an, thu tục thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, thu tuc thu hoi dat, boi thuong giai phong mat bang, thủ tục thu hồi đất, thu tuc thu hoi dat, kiện quyết định thu hồi đất, kien quyet dinh thu hoi dat, thu hồi đất đối với tổ chức được giao đất không thu tiền sử dụng đất, thu hoi dat doi voi to chuc duoc giao dat khong thu tien su dung dat

Các website có dịch vụ tương tự:
- www.thutucnhadat.info
- www.tuvanphapluat.asia
- www.luatsurieng.vn
- www.thutuchanhchinh.info