Tại sao anh...........
anh gạt em..........
anh đừng đi.....