hkoa cơ khí máy ép gạch máy ép gạch gạch block máy ép gạch block gạch không gạch ngói nung block mà, vậy là khoa ta đã lây lại vị trí vô địch... )