copy và paste vào sau đó bỏ dấu * ở giữa chữ a và d rui enter thế là coi
http://a*df.ly/6kBER