Có xông hơi và mxa nguoi khiem thi làm, có trai thẳng và công cung vui lam.