Có bạn noà đã từng đến đây chưa? Cho xin tý kinh nghiệm nhé!