Mình là lính mới, xin được ra mắt làm quen với các lão làng..