THOÂNG BAÙO TUYN DNG COÂNG TY TNHH THOÅ MYÕ THAØNH ĐC: 80 Thạch Lam, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, HCM http://gachviahe.vn saûn xuaát gaïch terrazzo caàn tuyeån nhaân vieân boä phaän kinh doanh. Coâng ty chuùng toâi laø ñôn vò Yeâu caàu: Trình ñoä töø trung caáp trôû leân, söû duïng vi tính thaønh thaïo, naêng ñoäng. Öu tieân coù chuyeân nghaønh Marketing. loøng noäp hoà sô ñeán ñòa chæ: Caùc baïn coù nhu caàu coâng vieäc, vui 80 Thaïch Lam, P. Phuù Thaïnh, Q. Taân Phuù, HCM. Ñieän thoaïi: 08. 39 760 868 – 0917 899 068 – 0945 22 76 78