Đây là những công đoạn công phu khi sản xuất ra một búpbe tình dục phục vụ nhu cầu cho người tiêu dùng có nhu cầu.
Hiện tại Việc sử dụng bupbe tình dục nhu một biện pháp bảo vệ so với đi "ra ngoài".

Các bạn có thể xem từng công đoạn tại đây.