Khai giảng các khóa học kế toán
Khai giảng các khóa học kế toán trưởng - kế toán thuế - quản trị
Trường đi hc Kinh tế TP.HCM (Khoa Tài chính doanh nghip - Khoa Qun tr kinh doanh) & Vin Qun Tr Kinh Doanh

T
ng khai ging các khóa hc
Gi
m 10% hc phí cho hc viên đăng ký trước ngày khai ging!(xem tại website: www.bmi.edu.vn)

Kế toán trưởng - 4 tháng.
Kế toán Thc tế- 2 tháng.
Kế toán doanh nghip & khai báo thuế - 4,5 tháng.
Nghip v khai báo thuế - 1 tháng.
Chuyên viên qun tr kinh doanh- 6 tháng.
Nghip v thư ký và qun tr văn phòng – 5 tháng.
Qun tr kinh doanh quc tế (Xut nhp khu-Hi Quan) - 3 tháng.
Qun tr nhân s chuyên nghip – 2 tháng.
Chuyên viên tài chính ngân hàng hin đi – 5 tháng.


Xem chi tiết ti : www.bmi.edu.vn
Liên h
: 0918.378.890
Liên h
ghi danh và hc ti:
C
ơ s Qun 3: 282 Võ Th Sáu - Qun 3 – TP.HCM 08. 2260.9988
(Tr
ường THCS Lê Li - Phòng Ghi danh cng sau s 45 Nguyn Thông )
C
ơ s Gò Vp: 90A Nguyn Thái Sơn – Qun Gò Vp – TP.HCM
(Tr
ường THPT Gò Vp – Phòng Ghi danh) 08.2260 9696