mình có nhu cầu xỏ khuyên Prince Albert Percercing nên mình muốn hỏi mấy bạn biết chỗ chỉ mình với. Mình cảm ơn