Nhập trực tiếp từ Amazon cho khách hàng, Hàng nhận ngay 3 ngày hoặc chậm nhất là 10 ngày.


Hãy liên lạc công ty Mua Hàng Mỹ http://www.muahangmy.com


Làm việc 24/7: 0933551080 hoặc 0938851080


H-I-E-N-P-H--U-O-N-G-3245-5-2-2-3-7-SX-DE-WH