[--Auto Merged--]

coi xong thank nha cho mot loi khuyen voi tinh trang minh la nhu vay do